Wife (Looking at stars):
Batao, wo kaun si cheez
hai jo tum roz dekhte ho
par tor nahi sakte?

Husband:
Tumhara Moo