Damishq ke Qaid Khane Main by Inayatullah
Damishq Kay Qaid Khane Main - Damishq ke Qaid Khane Main by Inayatullah