Bala ki lazaten de ker wo hue duniya se rukhsat
Ki fee boti ko lapeten her niwale se
Kahe jo chahe koi bhi to ye kahta hoon E 'Akber'
Khuda bakshe bahut si khoobiyan the merne wale main.