با ٹورنٹور…اين جي ٹي …بانس کي لکڑ ي سے صرف سيڑھياں اور فر نيچر ہي نہيں بلکہ سائيکليں بھي بنا ئي جاسکتي ہيں.کينيڈ ا کي ايک کمپني نے ايسي سا ئيکليں تيا ر کر ني شروع کر دي ہيں جن ميں لو ہے کي جگہ با نس کي لکڑ ي استعما ل کي جا رہي ہے .لکڑ ي سے تيار کي گئيں يہ سائيکليں کسي بھي دو سري سائيکل کي طرح مضبو ط ہيں اور پو ري رفتا ر سے دو ڑنے کي صلا حيت رکھتي ہيں .يہ منفرد سائيکليں نو جوانوں ميں تيزي سے مقبو ل ہو رہي ہيں جن کے کم وزن کے باعث انہيں تيزي سے چلا نا بھي زيا دہ آسا ن ہے.