"ALLAH Taala Kitna Kareem Aur Meherban Hai, Tumhari Ibadat Aur Taqwa Tumhare Chehre Se Zahir Karta Hai, Magar Tumhare Gunah Doosron Se Chupata Hai.".

.