Sachei jazbat ke logh,

Humeisha hi narum hotei hein,

Halaat ke badalte rung,

Unko sard kar deitei hein,

Laikin unki narmi wahin hoti hai,

Khaas jagahin par,

Istimaal nahi kar sakte hein,

Eise logh sub kei dil jeet jatei hein,

Laikin kitne un mein se sachei hein,

Yeh maloom nahi hai,

Siwae Allah ki meherbani ke,

Jubhi pur khuloos logh,

Mushkil se milte hein,

Aur Allah ki madad se,

Chupe rehte hein!