پس از شنیدن خبر طوفان
گمان میکنم نگران حادثه بوده ام
اما نه
نمیدانم
شاید برای شهادت به مقام خلیل الله
و خواستن دردوی جانانه بر رسول خدا (ص)
و خاندان او
نمیدانم
و نمیدانم از چه بود آن نیروی عظیم که مرا
دل تنگ مرا
اگر شده به وسیله google earth
کشانید به کعبه
و به مسجدالحرام
93b36cf3deb1d8ff7c610a81c404342f - شهادت به تعلق اصالت حلقه ای به رسول الله (ص)

فرستاده شده از D6503ِ من با Tapatalk