Sirf Aik Kami Hai by Faiza Iftikhar
SirfekkamihaybyFaizaIftikhar p3 1 - Sirf Aik Kami Hai by Faiza Iftikhar