• Ek terje-tagaful hai so unko mubarak
    Ek arje tamanna hai so hum kerte rahenge.