hawa ise kehna ke
hum ne tujhe khojne ki sabhi khawaishon ko
udasi ki devar main chun diya hia...!