"taqdeer hamesha in logo ke hath main hoti hai jo waqt ki qadar kartey hain."