edit002 - Dehi Maeshat Ki Bahali By Dr zafar Altaf