dhara para hai surkh(red) piyala
jaker baagh se usey utha la.