Kahon kis se maye ki kya hai, shabe gum
buri bala hai,
Mujhe kya bura tha merna ager ek baar hota.