Daaman bacha ker yuon na hikaret se dekhie

Ashkon ki aabru bhi sitaron se kam nahin.