Tumheiin Khud Sai Bari Kernai Laga Hon......!
Mohabbat Multavii Kernai Laga Hon....!