abkhar - Columns: Safar Kahani By Obaid Ullah Kabeer