col4 1 - Sadar Sahab Kab Tak Khamosh Rahe Gai By Aamir Laiqat Hussain
col4a 1 - Sadar Sahab Kab Tak Khamosh Rahe Gai By Aamir Laiqat Hussain